Skate Nerd: Anthony Schultz Vs. Alexis Ramirez

Who’s the bigger Skate Nerd? Alexis or Anthony… Watch and find out.

The post Skate Nerd: Anthony Schultz Vs. Alexis Ramirez appeared first on TransWorld SKATEboarding.